•  

     

    „Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
    Dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
    Że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych”

     

    Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
    • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
    • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
    • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
    • Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
    • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

    Środki działania Rzecznika:
    • Załatwienie indywidualnych skarg.
    • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
    • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem).
    • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
    • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
    • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
    • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli.

    Rzecznik może:
    • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
    • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
    • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
    • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
    • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia.

    Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
    • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
    • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
    • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
    • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
    • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

    Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
    • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
    • Podjęcie mediacji ze stronami.
    • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
    • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

    Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
    • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
    • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
    • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
    • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
    • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
    • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

    O czym każdy uczeń wiedzieć powinien:
    1. Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
    2. Zadaniem rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
    3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka określone w Statucie II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie.
    4. Do zadań rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
    5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest m.in.: Statut Szkoły, Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
    6. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
    7. Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmując swoje działania poszukuje prawdy poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków. Jeżeli okaże się, że winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w tym względzie stosowne pouczenie i wyjaśnienie.
    8. W przypadku niezałatwienia sporu w sposób polubowny, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

    Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa, możesz do mnie napisać na adres: rzecznik@2lokochanowski.pl

    Postaram się Ci pomóc.

    Wasz Rzecznik Praw Ucznia – Barbara Sikora


    Ważne telefony
    0 800 12 02 26 – Policyjny telefon zaufania - bezpłatny
    0 800 12 00 02 – „Niebieska linia” - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatny
    800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

    Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl