• Sterta książek
     • Godziny pracy biblioteki


     •  

      Poniedziałek 8:00 -15.00
      Wtorek 8:00 -15.00
      Środa 8:00 -15.00
      Czwartek 8:00 -15.00
      Piątek 8:00 -15.00

       

    • Regulaminy

    • REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

      
     1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele  oraz inni pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie.
     2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej i Centrum Multimedialnego.
     3. W czytelni wolno przebywać tylko w obecności nauczyciela bibliotekarza.
     4. Do czytelni wolno wchodzić tylko w zmiennym obuwiu, bez kurtek zimowych.
     5. W czytelni obowiązuje zakaz picia napojów oraz spożywania posiłków.
     6. Korzystanie z księgozbiorów jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
     7. Korzystający z księgozbioru podręcznego znajdującego się w czytelni zapisuje swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
     8. W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą zostać wyproszeni z czytelni.
     9. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
     10. Opracowano oddzielny regulamin do korzystania z biblioteki i Centrum Multimedialnego.

      
     REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      
     1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego
      w Bełchatowie.
     2. Biblioteka jest czynna w godzinach podanych na drzwiach wejściowych.
     3. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza wszyscy czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami oraz prasą.
     4. W bibliotece obowiązuje cisza.
     5. Do pomieszczeń biblioteki wolno wchodzić tylko w zmiennym obuwiu, bez okryć wierzchnich.
     6. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz picia napojów oraz spożywania posiłków.
     7. Ze zbiorów biblioteki można korzystać:
      a. wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
      b. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
     8. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń oraz zmienić termin zwrotu.
     9. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę.
     10. Zbiory specjalne (płyty CD z programami multimedialnymi oraz kasety VHS) wypożyczane są tylko nauczycielom.
     11. Przy wypożyczaniu woluminów należy sprawdzić ich stan techniczny i w przypadku uszkodzeń poinformować nauczyciela bibliotekarza.
     12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do zwrotu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
     13. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu
      i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.
     14. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.

      
     REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

     1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie.
     2. Centrum Multimedialne jest czynne w godzinach podanych na drzwiach wejściowych.
     3. Stanowiska komputerowe w CM służą wyłącznie jako źródło wiedzy i informacji. Z komputerów mogą korzystać osoby, które realizują konkretny temat na zajęcia edukacyjne.
     4. Nie wolno wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
     5. Wolno tylko korzystać z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innego oprogramowania, dokonywania zmian w ustawieniach systemowych oraz w oprogramowaniu już istniejącym.
     6. W przypadku korzystania z własnych płyt CD (DVD) i przenośnych urządzeń pamięci, uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia ich programem antywirusowym.
     7. Każdy użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu, na którym chce pracować.
     8. Przy stanowisku komputerowym mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.
     9. W pracowni CM należy zachować ciszę.
     10. Stanowisko nr 1 zarezerwowane jest dla nauczycieli.
     11. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien się wylogować oraz pozostawić po sobie porządek.
     12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy stanowiska komputerowego należy natychmiast zgłaszać opiekunowi Centrum Multimedialnego.
     13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz zainstalowanych programów odpowiada użytkownik.
     14. Zabrania się przeglądania niedozwolonych plików oraz stron WWW nawiązujących do przemocy, pornografii, treści nieetycznych, korzystania ze stanowisk komputerowych oraz Internetu w celach zarobkowych.
     15. W przypadku niestosowania się do regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo wyproszenia użytkownika z Centrum Multimedialnego oraz zakazania z korzystania z zasobów Centrum Multimedialnego na czas wskazany przez opiekuna.