•  

        Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

        50 1090 2705 0000 0001 4888 9877